JAVNI POZIV za financiranje i podršku programa/projekata udruženja građana i drugih organizacija za 2010. godinu


JAVNI POZIV za financiranje i podršku programa/projekata udruženja građana i drugih organizacija za 2010. godinu 1. Javni poziv se raspisuje za dodjelu sredstava (grantova) neprofitnim organizacijama i udruženjima građana (u daljnjem tekstu udruženja) u iznosu od 350.000 KM. 2. Pravo prijave na Javni poziv imaju neprofitne organizacije i udruženja registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem na području Federacije, a koja ispunjavaju:

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE S A R A J E V O Na temelju točke III. stavak 1. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava transfera udruženjima građana i drugim organizacijama utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu federalnog ministra pravde broj: 01-02-2-1115/10 od 17. 03. 2010. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje i podršku programa/projekata udruženja građana i drugih organizacija za 2010. godinu broj: 01-02-2-1115-3/10 od 07. 04. 2010. godine, Federalno ministarstvo pravde r a s p i s u j e JAVNI POZIV za financiranje i podršku programa/projekata udruženja građana i drugih organizacija za 2010. godinu 1.Javni poziv se raspisuje za dodjelu sredstava (grantova) neprofitnim organizacijama i udruženjima građana (u daljnjem tekstu udruženja) u iznosu od 350.000 KM. 2. Pravo prijave na Javni poziv imaju neprofitne organizacije i udruženja registrirana na području Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem na području Federacije, a koja ispunjavaju:

Opće kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:

    registriranost udruženja u skladu sa Zakonom o udrugama i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02); kvalitet kandidiranih programa/projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima iz kojih su kandidirani; doprinos uspješnom prezentiranju i afirmiranju Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; ravnomjerna regionalna zastupljenost; naglašen humanitarni, kulturni, znanstvenii, obrazovni, pravni, ekonomsko-gospodarski i socijalni karakter; program/projekt nije obuhvaćen financijskom potporom resornog federalnog ministarstva.

Posebne kriterije za raspodjelu sredstava tekućih transfera:

    kvalitet programa/projekta, potvrđen status i značaj; broj sudionika u programu/projektu i širina prostora na kojem udruženje ili organizacija djeluje; uspjeh na međunarodnom i domaćem planu; samoodrživost programa/projekta; organiziranost i broj članova udruženja; nastavak realizacije započetih projekata.

3. Uz pismeni zahtjev prilaže se:

    prijedlog programa/projekta sa svim neophodnim podacima i financijskim planom ukupnih prihoda (po izvorima) i rashoda (po vrstama); original ili ovjerena kopija rješenja o registraciji, identifikacijski broj i ugovor o otvaranju transakcijskog računa sa bankom, popunjen obrazac Federalnog ministarstva pravde, ovjerena izjava (općina) da kandidirani projekat nije obuhvaćen financijskom potporom resornog federalnog ministatrstva.

Rok za realizaciju programa/projekata je do 31. 12. 2010. godine. 4. Sredstva se mogu koristiti za: ·financiranje rada izvođača projekta ·materijalne troškove projekta ·usluge neophodne za realizaciju projekta ·kompletiranje opreme Sredstva koja budu odobrena neprofitnim organizacijama i udruženjima su nepovratna i uplatit će se na žiro račun udruženja. 5. Korisnici sredstava su obvezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvješće s kompletnom dokumentacijom kojim se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta (15. 01. 2011. godine). Federalno ministarstvo pravde vršit će nadzor nad utroškom sredstava i odvijanjem programa/projekta. 6. Prijave na Javni poziv, uz odgovarajuću dokumentaciju i potpisane od strane ovlaštene osobe, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, sa naznakom “Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv”, osobno ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo pravde, Povjerenstvo za izradu prijedloga za dodjelu sredstava za udruge ul. Valtera Perića 15 71000 Sarajevo 7. Prijave sadrže dokaze o ispunjavanju općih i posebnih kriterija iz ovog javnog poziva, kao i tražene podatke o predloženom programu/projektu. Prijavni obrazac Federalnog ministarstva pravde dostupan je na web stranici ministarstva: www.fmp.gov.ba Dostavljena dokumentacija mora biti original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa. Ukoliko neki od traženih dokumenata nije izdat na jednom od službenih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini, istom mora biti priložen i prijevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača. 8. Krajnji rok za podnošenje prijava je 01. 06. 2010. godine9. Nepotpune i neblagovremene izjave neće se uzimati u razmatranje. 10. Povjerenstvo Federalnog ministarstva pravde izvršit će ocjenu programa/projekata u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvaliteta predloženih programa/projekata, vrijednosti očekivanih rezultata, rokova i ukupne cijene programa/projekta. U slučaju da se na Javni poziv prijavi više udruženja koje u potpunosti i na identičan način ispunjavaju opće i posebne uvjete Javnog poziva, Povjerenstvo zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija, obzirom na ograničena sredstva za navedene namjene. 11. Federalni ministar pravde će izvršiti dodjelu sredstava te o rezultatima Javnog poziva obavijestiti podnositelje zahtjeva putem Javnog oglasa u dnevnim novinama i na web stranici ministarstva. Sa korisnicima sredstava će se zaključiti ugovor o namjenskom utrošku sredstava. 12. Dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom na telefon 033/226-197, (kontakt osoba Entoni Šeperić) u vremenu od 8 do 16 sati ili u sjedištu ministarstva, Valtera Perića 15, Sarajevo. 13. Od

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s