Pozivi za projekte 04.05.2010


POZIV NA TENDER ZA ODABIR PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: FSU u BIH) objavljuje javni poziv za odabir projekata čiji se ciljevi fokusiraju na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ciljnih skupina. Program podrazumijeva finansiranje projekata koji zadovoljavaju sljedeće obavezne kriterije:

1. Podnosilac projekta je nevladina organizacija registrovana u Bosni i Hercegovini; 2. Projekat je u skladu sa Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH; 3. Projekat se implementira u partnerstvu nevladine organizacije i najmanje jedne javne institucije. Ostali partneri u projektu mogu biti druge nevladine organizacije, javne institucije, vladine institucije, kao i privatne firme; 4. Jedna nevladina organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u funkciji nosioca, ali može biti projektni partner u više projekata; 5. Iznos za koji se aplicira Fondaciji mora biti u rasponu od 25.000,00 – 75.000,00 KM; 6. Organizacija koja podnosi projekat mora osigurati sufinansiranje iz domaćih izvora (uključuje javne institucije sa svih nivoa, i/ili sredstva iz budžeta općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa vlasti), a najmanje u iznosu jedne polovine iznosa za koji se aplicira FSU u BiH; 7. Trajanje projekata je 7 mjeseci, a trebaju biti implementirani u periodu 01.07.2010 – 31.01.2011. godine; 8. Projekat je fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa: a. Osobe sa invaliditetom, b. Porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa, c. Manjine, d. Žene, e. Zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe), 9. Projekat je podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web stranici FSU u BIH) uključujući i sve pripadajuće anekse; 10. Ispunjena aplikacija (dostupna na Web stranici FSU u BiH) sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljena u 1 originalnoj verziji i 3 kopije (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) najkasnije do 18.05.2010. godine do 17:00 sati na adresu: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo sa naznakom: Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini Evaluacija projektnih prijedloga će biti provedena u skladu sa FSU Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini. Svi aplikanti će o rezultatima odabira biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Poziva na tender. Uspješni podnosioci projektnih prijedloga će sa FSU u BiH zaključiti projektne ugovore Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici Fondacije: http://www.sif.ba Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s