Pozivi za projekte (deadline 20.07.2010.)


JAVNI POZIV ZA APLIKACIJE NA PROGRAM MALIH GRANTOVA (PMG)

ZA KOMPONENTU PROGRAMA „ Izgradnja zagovaračkih kapaciteta“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz finansijsku podršku Sida-e nastavlja Program malih grantova (PMG) „Izgradnja dobrog upravljanja zajednicom kroz građansko uključenje“ u okviru projekta za 2010. godinu „Realizacija potencijala građana i Organizacija Civilnog Društva (OCD) u BiH za promjene“. Pozivaju se sve zainteresovane NVO (udruženja i fondacije), sa teritorije Bosne i Hercegovine, da dostave aplikacije za projekte koji će doprinijeti daljnjoj promociji građanskog aktivizma, partnerstva i podrške organizacijama civilnog društva u okviru projektnih ciljeva i uključenju navedenih organizacija u dijalog o politikama za rješavanje problema sa kojima se građani svakodnevno susreću.

Putem ove komponente PMG „Izgradnja zagovaračkih kapaciteta (PZK)“ daće se podrška projektima koji će se fokusirati na sprovođenje zagovaračkih aktivnosti na ostvarivanju slijedećih ciljeva:

  1. podizanju tehničkih kapaciteta i vještina ciljnih grupa ovog programa za planiranje i vođenje procesa podizanja svijesti javnosti, zagovaranju baziranom na korištenju informacija i lokalno definisanog problema;
  2. jačanju lokalnih i regionalnih mreža civilnog društva okupljenih oko zajedničkih problema i grupa u zajednici, posebno u podsektorima gdje je angažman nedovoljan;
  3. promocije i zastupanja građanskog učešća u procesima učesničkog budžetiranja;
  4. razvijanja održivih struktura i procedura za institucionalni dijalog o politikama i partnerstvu između vlasti i nevladinog sektora putem uspostavljanja i ojačavanja lokalnih Sporazuma;
  5. podržavanja aktivnosti praćenja rada parlamenata te informisanja javnosti o njihovom radu kao sredstvu kojim se izabrani i postavljeni lideri i donosioci odluka drže odgovornijim za stvarne potrebe i probleme građana i zajednice u cjelini.

Ukupno raspoloživi fond sredstava za projekte u okviru Javnog poziva PZK iznosi 75.000 KM i biće odobreni grantovi u pojedinačnim iznosima do 5.000 KM. CPCD zadržava pravo da ne raspodjeli cjelokupnu sumu ukoliko ne bude dovoljan broj pristiglih aplikacija koje zadovoljavaju kriterije.

Period implementacije odobrenih projekata će biti avgust – 15 decembar, 2010.god.

Krajnji datum za prijem aplikacija za projekte po Javnom pozivu PZK je 20.7.2010. god. isključivo na e-mail adresu omir.tufo@cpcd.baOdabir aplikacija koje će biti finansirane vršiće Komisija za selekciju, u čijem sastavu će uzeti učešće i predstavnici NVO koje neće aplicirati na Javni poziv, a na osnovu zadatih kriterija kroz transparentnu proceduru selekcije. Naglašavamo da će se kod vrednovanja pristiglih aplikacija, pored ostalih kriterija navedenih u Uputstvu za izradu aplikacija – Vrednovanje i selekcija, posebna važnost dati aplikacijama organizacija baziranih na članstvu, onih koje prvenstveno artikulišu pitanja vezana za njihovo članstvo odnosno ciljnu grupu kao i na broj partnerskih organizacija koje će sarađivati u realizaciji projekta.

Rezultati selekcije će biti objavljeni na web stranici http://www.civilnodrustvo.ba najkasnije do 2.8.2010. god.

Uputstvo za izradu aplikacije, kao i sve druge neophodne informacije i dokumenti vezani za PMG dostupni su na stranicihttp://www.civilnodrustvo.ba sekcija „Pozivi za projekte“. Sva eventualna pitanja koja se tiču popunjavanja aplikacije, u periodu otvorenog Javnog poziva od 2.7. – 20.7.2010.god., trebaju biti dostavljena isključivo na e-mail adresu: omir.tufo@cpcd.ba i na njih će biti odgovoreno u pisanoj formi. Najčešće postavljana pitanja kao i ona koja budu od interesa za širi krug aplikanata biće objavljena na navedenoj web stranici u sekciji Pitanja i odgovori.

Javni poziv za podnosenje aplikacija na program malih grantova PMG .doc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s