JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI


JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI 09.01.2012.  Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH», broj: 01/02 i 40/10) i člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 13/11, 21/11 i 41/11), federalni ministar kulture i sporta objavljuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz sljedećih oblasti: 1. promoviranje kulture: 1.1. podrška projekata sa ciljem afirmacije kulturno historijskog naslijeđa i kulture; 1.2. podrška razvijanju međugradske, međukantonalne i međuregionalne saradnje u programima i projektima kulture; 1.3. podrška projektima za ukupni razvoj kulturnog života lokalne zajednice i društva; 1.4. podrška mladim talentima u oblasti kulture. 2. amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu: 2.1. nagrađivanje pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu; 2.2. podrška programima i projektima sportskih klubova koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate; 2.3. podrška programima i projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad sportskih klubova koji afirmišu razvoj amaterskog sporta; 2.4. podrška programima priprema mladih talentovanih sportista iz Federacije BiH. I Pravo učestvovanja Pravo učestvovanja po ovom javnom konkursu imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica u oblasti kulture i amaterskog sporta, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. II Opći kriteriji Sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih kriterija: – doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.); – povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije; – precizno definirane ciljne grupe i broja korisnika; – detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa; – transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa; – preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i – iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). II Posebni kriteriji Federalno ministarstvo kulture i sporta je, u skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo sljedeće posebne kriterije koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata: 1. Promoviranje kulture – kvalitet ponuđenog projekta; – afirmacija BiH kulture i doprinos očuvanju BiH tradicije; – jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti; – interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu. 2. Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu – kvalitet ponuđenog projekta; – ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Federaciju BiH i BiH; – jasno definisani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste; – doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu. III Dokumentacija potrebna za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava Zahtjev za dodjelu sredstava mora da sadrži sljedeće podatke: 1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima; 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekata; 3. broj žiro-računa; 4. realizovani programi/projekti; 5. naziv programa/projekta; 6. oblast na koju se program/projekat odnosi; 7. opis programa/projekta sa ciljevima; 8. indikatori učinka; 9. iznos sredstava koji se traži; 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.); 11. ovlašteno -odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i 12. rok realizacije programa/projekta. Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i : – dokaz o registraciji; – posljednji godišnji obračun o poslovanju; – dokaz o realizovanim programima/projektima; – uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj; – kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa; – detaljan opis projekta/programa za koji se traži sufinansiranje; – drugi dokazi predviđeni Konkursom. Udruženja mogu kandidirati najviše 1 projekat iz svake oblasti, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 KM. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, ne mogu ponovo aplicirati sa istim projektom Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka (jedan u originalu i jednu kopiju) treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara br.2, 71 000 Sarajevo, s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs – Lutrija BiH“. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.01.2012. godine. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, dužni su u roku od petnaest dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. M I N I S T A R Salmir Kaplan Sarajevo, 27.12.2011.godine Broj:01-14-1-5233/11 Prijavni obrazac možete preuezeti na slijedećem linku: http://www.fmksa.com/download/Lutrija2011Obrazac.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s