JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNE PRODUKCIJE ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012


REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Broj: 07.030/052-5236/11
Dana: 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije, različitog pozorišnog žanra i to:
a) komedija, drama, monodrama, mjuzikl,
b) novi pozorišni žanr (moderne i eksperimentalne forme),
namijenjen djeci i mladima i
v) dječija pozorišna produkcija.

II
Na Javni konkurs, iz tačke I, mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja, čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture, koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status „udruženje od javnog
interesa“.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata iz tačke I treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti kojima konkurišu doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da promovišu dramsku klasiku i savremene umjetničke forme i izraze,
v) da imaju edukativni sadržaj,
d) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo u zemlji i
inostranstvu,
đ) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
e) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
ž) da su ekonomični i,
z) da učestvuju na međunarodnim tradicionalnim pozorišnim festivalima.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da čuva i njeguje domaće dramsko stvaralaštvo iz ranijih istorijskih razdoblja,
b) da podstiče domaće dramske pisce i vlastitu pozorišnu produkciju.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu projekta (za pozorišnu produkciju),
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat,
5) indikatore uspjeha,
6) vrijeme i
7) mjesto realizacije,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od strane nadležnog organa i
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.

X
Prijava (namijenjena za projekte pozorišne produkcije) i izjava o autorskom djelu biće dostupni na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.
Prijave na Javni konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne produkcije za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o autorskom djelu, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine, koji nisu u roku dostavili narativni i finansijski izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na raspisani Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl. pravnik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s