JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNIH MANIFESTACIJA (FESTIVALA) ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012.


REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Broj: 07.030/052-5209/11
Dana, 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata, organizacije pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

II
Na Javni konkurs iz tačke I mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status udruženja od javnog
interesa.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata, iz tačke I ovog konkursa, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti, kojima konkurišu, doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju i sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo,
v) da imaju edukativni karakter,
g) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
d) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
đ) da promovišu savremene umjetničke forme i izraze i
e) da su ekonomični.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet
i doprinose kulturnoj afirmaciji lokalne zajednice, Republike, regije,
b) da predstavljaju kvalitetnu i novu kulturnu inicijativu za manju sredinu.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev, podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu,
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat i
5) indikatore uspjeha,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od nadležnog organa,
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, www.ekulturars.com .

X
Prijava (namijenjena za pozorišne manifestacije/festivale), biće dostupna na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com
Prijave na Konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu i sve što se u njoj traži, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine koji nisu u roku dostavili narativni i izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na navedeni konkurs za sufinansiranje navedenih projekata iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl.pravnik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s