J A V N I K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu


Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

 

Na osnovu člana 9. stav (5) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu

 

 

Objavljuje se javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 2.400.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2012.godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12), i u skladu Odlukom o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu.

 

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture“, imaju institucije kulture u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost iz oblasti kulture i koje djeluju neprofitno. Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti i programi organizacija koje se bave bilo kakvom profitabilnom profesionalnom kulturnom djelatnošću, niti projekti koji svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa više projekata, ali sredstva mogu biti dodjeljena samo za jedan projekt u okviru ovog granta na osnovu ostvarenog broja bodova.

 

 Odobravanje sredstava vršit će se za sufinansiranje projekata u oblasti kulture koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i doprinose implementaciji Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njenu implementaciju. Projekti sa kojima se aplicira mogu biti i dvogodišnji koji obuhvataju pored programskog sadržaja i infrastrukturne radove, s tim da se obrazloži njihova povezanost.

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se :

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini, te realizacija Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju jednog ili više prioriteta iz Akcionog plana za njenu implementaciju:

1)      povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,

2)      promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i putem medija,

3)      jačanje sektora kulturnih industrija,

4)      jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

5)      očuvanje kulturne i prirodne baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,

6)      jačanje kapaciteta kulturnih ustanova.

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama;

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca;

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi). Kriteriji za vrednovanje obuhvaćaju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeve, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 20% od ukupnog traženog iznosa za projekt. U slučaju da se projektom predviđa nabavka opreme ona mora biti povezana sa realizacijom projektne/programske aktivnosti i sredstva za ove namjene ne mogu prelaziti 20% od ukupnog budžeta projekta. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora.

 

Podnosilac projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, sa projektom minimalne vrijednosti od 10.000KM i maksimalne vrijednosti do 350.000KM.

 

Konkurs je otvoren 21 dana od dana objave, tj. od 16.7.2012. godine do 06.8.2012. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnosilac zahtjeva prethodnih godina dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2012. godinu neće se uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“. Projektna dokumentacija se sastoji od pisma interesa, aplikacije i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku i jednom CD-u sa kopijama cjelokupne dokumentacije snimljene u programima Word i Excel za tabele. Pismo interesa treba da sadrži ciljevi i namjene za koje se traže sredstva, kao i obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta za oblast kulture, i ne treba biti duže od jedne stranice. Uz pismo interesa se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a)

popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacionom obrascu, te prijedlog projekta potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom;

b)

finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan od   strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom);

c)

logička matrica projekta potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom;

d)

potpisana i ovjerena Izjava podnosioca u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;

e)

kopija rješenja o registraciji i Statut podnosioca zahtjeva;

f)

kopije radne biografije za svo ključno osoblje (menadžere, konsultante, i sl.) koje je uključeno u realizaciju projekta/programa;

g)

kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj);

h)

kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;

i)

ovjeren Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu od strane APIF-a;

j)

ukoliko je podnosilac zahtjeva član međunarodne ili evropske asocijacije, prilaže se kopija dopisa iste kojim se potvrđuje članstvo u njoj;

k)

popunjen dokument sa administrativnim podacima aplikanta.

 

 

Izjava podnosioca pod tačkom d), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava.

Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključit će se ugovor.

 U skladu sa članom 9. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu na bazi koje se objavljuje ovaj konkurs može se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu/Aplikacioni obrazac/ Evaluacioni

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s