Whitley Fond za zastitu prirodne okoline

Income Country from the World Bank
Grant:35.000 GBR

Description

The Whitley Awards aim to champion passionate conservation leaders and effective communicators – individuals who inspire and who are supported by a committed team.Whitley Awards recognise the leadership qualities ofindividualsworking with effective teams with strong nature conservation experience. They are looking for people who are excellent ambassadors for the work that they do. Effective conservation is the result of teamwork but applications must specify a distinct leader of the team who would be the recipient of the Whitley Award, if successful.

Eligibility

Whitley Awards winners arenationalsof the countries where their conservation activities are focused (i.e. they were born there or have lived there a long time and have achieved national status) or are local to the region in which they work.The strategic focus of the Whitley Awards is national conservation leadership in countries that arenot defined as a High Income Economy by the World Bank.Applicants must be able tocommunicate in English, and be capable of compiling a written report to describe and quantify the success of their work with appropriate academic references.

Grant

The program will award grants for projects in excess of 35.000 GBR. WFN will award projects that are focused onnature conservation. Threatened habitat conservation; projects utilising flagship species as a focal point for mobilising local communities; biodiversity conservation and linked livelihood development projects which reduce pressure on wild resources or utilise wild resources sustainably; human-wildlife conflict resolution; in-situ conservation of endangered species – all would be projects we are interested in. In main projects who havean ecosystem approach, and have a long-term benefitswill be given the cash award.

Application

Interested applicants should download the application form and send to the Award manager on this email:

info@whitleyaward.org

Before you start your application please download theapplication guidelines, to guide and help you through your application.

The official webpage

Advertisements

Otvoreni filmski konkursi za „Green fest 2014″

Svi autori kratkih i amaterskih filmova na temu životne sredine, sve do 26. septembra 2014, mogu prijaviti svoje radove za prikazivanje na petom Međunarodnom festivalu zelene kulture “GREEN FEST”. Festival se ove godine održava pod sloganom “Pametni gradovi”, od 29. do 31. oktobra, saopšteno je iz Centra za unapređenje životne sredine koji organizuje Festival u saradnji sa Domom omladine Beograda, i uz pomoć Grada Beograda Sekretarijata za zaštitu životne sredine i kompanije Lenovo.

„Zadovoljni smo što i ove godine možemo da podržimo Green Fest. Organizatori festivala u potpunosti prate multidisciplinarni pristup ekologiji, kao i stav našeg sekretarijata o važnosti podizanja svesti u oblasti zaštite životne sredine. Ovogodišnja tema festivala „Pametni gradovi“ je vrlo aktuelna s obzirom da danas čak pedeset posto svetske populacije živi u gradovima, sa tendencijom da se u skoroj budućnosti  broj stanovnika u gradovima udvostruči. Samim tim, moramo uložiti velike napore da se gradovi transformišu u inteligentnije i efikasnije urbanističke celine koje će svojim stanovnicima omogućiti udobniji život, ali sa posebnim akcentom na održivi razvoj i očuvanje životne sredine“ izjavio je Goran Trivan, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda

Na konkurs za amaterski film se mogu prijaviti radovi samo ako su snimljeni, u potpunosti, amaterskom tehnikom: snimci napravljeni mobilnim telefonom, foto-aparatom i  amaterskom video kamerom. U okviru ove kategorije biće dodeljene nagrade u tri starosne kategorije: do 18, od 18 do 27, i preko 27 godina, kao i specijalna nagrada Grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine.  Program kratkog filma je namenjen svim profesionalcima iz oblasti kinematografije koji se bave temama prirode, životne sredine i ekologije. Nagrade će biti dodeljene za dva najbolja kratka filma. Nagrade za pobednike, u okviru obe kategorije, je obezbedila kompanija Lenovo.

Spisak filmova koji su ušli u selekciju za neku od vrednih nagrada festivala biće objavljen 15. oktobra na zvaničnoj internet stranici Festivala (www.greenfest.rs) gde se nalazi i kompletna konkursna dokumentacija,

Međunarodni festival zelene kulture „GREEN FEST“ je najveća „zelena“ manifestacija u regionu jugoistočne Evrope koja se održava svake godine. Tokom prethodne četiri godine, na konkurse za kratke i amaterske filmove je stiglo više od 370 filmova sa svih kontinenata, održano preko 80 radionica za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, predstavljeno preko 60 izlagača i umetnika, sa ukupnom posetom od preko 25 000 građana.

J A V N I K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

 

Na osnovu člana 9. stav (5) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu

 

 

Objavljuje se javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 2.400.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2012.godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12), i u skladu Odlukom o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu.

 

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture“, imaju institucije kulture u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost iz oblasti kulture i koje djeluju neprofitno. Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti i programi organizacija koje se bave bilo kakvom profitabilnom profesionalnom kulturnom djelatnošću, niti projekti koji svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa više projekata, ali sredstva mogu biti dodjeljena samo za jedan projekt u okviru ovog granta na osnovu ostvarenog broja bodova.

 

 Odobravanje sredstava vršit će se za sufinansiranje projekata u oblasti kulture koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i doprinose implementaciji Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njenu implementaciju. Projekti sa kojima se aplicira mogu biti i dvogodišnji koji obuhvataju pored programskog sadržaja i infrastrukturne radove, s tim da se obrazloži njihova povezanost.

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se :

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini, te realizacija Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju jednog ili više prioriteta iz Akcionog plana za njenu implementaciju:

1)      povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,

2)      promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i putem medija,

3)      jačanje sektora kulturnih industrija,

4)      jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

5)      očuvanje kulturne i prirodne baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,

6)      jačanje kapaciteta kulturnih ustanova.

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama;

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca;

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi). Kriteriji za vrednovanje obuhvaćaju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeve, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 20% od ukupnog traženog iznosa za projekt. U slučaju da se projektom predviđa nabavka opreme ona mora biti povezana sa realizacijom projektne/programske aktivnosti i sredstva za ove namjene ne mogu prelaziti 20% od ukupnog budžeta projekta. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora.

 

Podnosilac projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, sa projektom minimalne vrijednosti od 10.000KM i maksimalne vrijednosti do 350.000KM.

 

Konkurs je otvoren 21 dana od dana objave, tj. od 16.7.2012. godine do 06.8.2012. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnosilac zahtjeva prethodnih godina dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2012. godinu neće se uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“. Projektna dokumentacija se sastoji od pisma interesa, aplikacije i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku i jednom CD-u sa kopijama cjelokupne dokumentacije snimljene u programima Word i Excel za tabele. Pismo interesa treba da sadrži ciljevi i namjene za koje se traže sredstva, kao i obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta za oblast kulture, i ne treba biti duže od jedne stranice. Uz pismo interesa se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a)

popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacionom obrascu, te prijedlog projekta potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom;

b)

finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan od   strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom);

c)

logička matrica projekta potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom;

d)

potpisana i ovjerena Izjava podnosioca u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;

e)

kopija rješenja o registraciji i Statut podnosioca zahtjeva;

f)

kopije radne biografije za svo ključno osoblje (menadžere, konsultante, i sl.) koje je uključeno u realizaciju projekta/programa;

g)

kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj);

h)

kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;

i)

ovjeren Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu od strane APIF-a;

j)

ukoliko je podnosilac zahtjeva član međunarodne ili evropske asocijacije, prilaže se kopija dopisa iste kojim se potvrđuje članstvo u njoj;

k)

popunjen dokument sa administrativnim podacima aplikanta.

 

 

Izjava podnosioca pod tačkom d), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava.

Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključit će se ugovor.

 U skladu sa članom 9. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu na bazi koje se objavljuje ovaj konkurs može se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu/Aplikacioni obrazac/ Evaluacioni

WHY LINUX IS BETTER II part

Jump into the next generation of desktops.

You have been impressed by the 3D and transparency possibilities first introduced in Windows Vista, and decided that these unique capabilities were worth a few hundred dollars? You even bought a new computer so that you could meet Vista’s (very high) requirements? Fooled you: Linux can do better, for free, and with much less demanding hardware requirements.

  

  

 

Does your digital life seem fragmented?

If you already know what fragmentation is, and are already used to defragmenting your disk every month or so, here is the short version : Linux doesn’t need defragmenting.

Now imagine your hard disk is a huge file cabinet, with millions of drawers (thanks to Roberto Di Cosmo for this comparison). Each drawer can only contain a fixed amount of data. Therefore, files that are larger than what such a drawer can contain need to be split up. Some files are so large that they need thousands of drawers. And of course, accessing these files is much easier when the drawers they occupy are close to one another in the file cabinet.

Now imagine you’re the owner of this file cabinet, but you don’t have time to take care of it, and you want to hire someone to take care of it for you. Two people come for the job, a woman and a man.

  • The man has the following strategy : he just empties the drawers when a file is removed, splits up any new file into smaller pieces the size of a drawer, and randomly stuffs each piece into the first available empty drawer. When you mention that this makes it rather difficult to find all the pieces of a particular file, the response is that a dozen boys must be hired every weekend to put the chest back in order.
  • The woman has a different technique : she keeps track, on a piece of paper, of contiguous empty drawers. When a new file arrives, she searches this list for a sufficiently long row of empty drawers, and this is where the file is placed. In this way, provided there is enough activity, the file cabinet is always tidy.

Without a doubt, you should hire the woman (you should have known it, women are much better organized 🙂 ). Well, Windows uses the first method ; Linux uses the second one. The more you use Windows, the slower it is to access files ; the more you use Linux, the faster it is. The choice is up to you!

 

 

Choose what your desktop looks like.

If you’re a Windows user, your desktop environment probably isn’t very far from this:

Pretty much all Windows users have the same desktop. You can still change your wallpaper, or the color of your windows decorations (default is blue), but basically you’ll still end up with the usual Windows interface.

With Linux, choice has been brought back to you. You’re no longer forced to accept the one-and-only way to manage multiple windows: you can choose among many programs, which are called “window managers”. But don’t worry, you won’t need to worry about that, since you’ll have a pretty good default window manager. The point is you can change it if you wish.

So if you like a simple, efficient and easy-to-use desktop environment, you’ll probably like this one:

If you like a more modern and glossy look, you might want to switch to this one:

Or you could try this one, simple and fast:

Or even this one, if you love to completely customize your desktop environment:

As you can see, with Linux you decide what your desktop looks like. And you don’t even need to decide once and for all : you can switch to any of these desktop styles whenever you log into your computer.

 

 

Why does your Windows get slower day after day?

Windows has a number of design flaws, resulting in it becoming slower and slower and not lasting very long. You’ve probably heard more than once someone say “My computer is getting sluggish, I’m gonna reinstall”. Reinstalling Windows solves the problem… until next time.

You may think this is just how computers work: they’re very new technology, and not really stable yet. Well, try Linux and you’ll be surprised. Five years from now, your system will be just as fast and responsive as the day you installed it, not to mention that you won’t have any viruses, adware, trojans, worms, etc., that would force you to reinstall anyway.

I have managed to convince many people to switch to Linux, while keeping Windows on their hard disk, because they needed to use some piece of software that Linux doesn’t have (eg Autocad), so they use both systems. Since the day they switched, most of them have reinstalled Windows about once in a year or two; but Linux didn’t let them down, and is still running perfectly well and is still snappy today.

Linux lets you spend more time working, less time reinstalling over and over again.

 

Environment

Thanks to Franz Bourlet for the idea

How can Linux be different from Windows when it comes to environment, you might ask? After all, they’re both just pieces of software with little impact on pollution or climate change. Well, choosing Linux can actually have an influence on the environment:

  • Windows and Mac OS are sold in boxes. This means that massive amounts of paper and plastic need to be manufactured before the boxes get to your nearby store’s shelves (and be disposed of after you buy them). Linux is freely downloadable from the Internet; no amount of plastic or paper is involved.
  • Proprietary applications for Windows or Mac OS are also, most of the time, sold in local stores, in boxes, whereas you can download the vast majority of software for Linux from the Internet, for free (again, a whole lot of saved paper and plastic!).
  • As the hardware requirements for Windows or Mac OS get higher and higher, a lot of computers are made obsolete, and would need to be disposed of… but since Linux runs pretty well even on very old machines, they can be recycled for various purposes (storage, internet access, multimedia box, etc.) instead of being thrown out!
  • Millions of CDs are pressed to hold Windows or Mac OS boxes and are sold to customers. Linux also needs to be burnt on a CD before installation (in most cases at least — installation from the network or from a hard disk is also quite common). However, most people choose to burn it on a rewritable CD (“CD-RW”), which can be reused for other purposes after the installation is over (unlike proprietary operating systems, you don’t need to keep the CD around after you’ve installed the software, you can always download it again later).

 

 

 

10 Websites To Make You Think


TED

A conference that started in 1984 bringing together experts in technology, entertainment and design quickly grew into so much more. The conference itself is invitation only, but the website features all the talks at the conference in high res video format.

New Scientist

The New Scientist website carries new articles from the magazine as well as the NS archive of over 76,000 pieces.


Big Think

The Big Think website is a collection of ‘global thought leaders’ who offer their thoughts and analysis on world events and other important developments


Cafe Scientifique

‘for the price of a cup of coffee or a glass of wine, anyone can come to explore the latest ideas in science and technology’

The idea behind Cafe Scientifique is that anyone can go to one of the many events organised throughout the world for a layman’s explanation of a scientific subject by a scientist involved in the area.


Breathing Earth

This fantastic website by David Bleja demonstrates CO2 emissions and world population growth in real time on a global map.


XKCD

It is a web comic, but it’s in a league of its own. XKCD by Randall Munroe (A former NASA contractor). The comics follow a theme of ‘romance, sarcasm, math and language.’


Arts & Letters Daily

A great collection of articles, essays, disputes and reviews by a select collection of bloggers and publications.


How Stuff Works

An enormous website that explains the workings of everything from electronics to déjà vu.


Academic Earth

Free university video courses spanning a range of subjects including history, chemistry and computer science.


Eyewitness To History

A collection of eyewitness accounts and media from the ancient world through to modern history.

source> http://blog.study2u.com/373/10-websites-to-make-you-think/

Pozivi za projekte (open for 16 months)

Development Innovation Fund: Grant application form simplified

Continue reading