J A V N I K O N K U R S za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo civilnih poslova

 

Na osnovu člana 9. stav (5) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12) i člana 2. stav (2) Odluke o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b j a v lj u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu

 

 

Objavljuje se javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu. Sredstva za ove namjene u iznosu od 2.400.000,00KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova za 2012.godinu (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12), i u skladu Odlukom o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu.

 

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture“, imaju institucije kulture u Bosni i Hercegovini čija je osnovna djelatnost iz oblasti kulture i koje djeluju neprofitno. Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti i programi organizacija koje se bave bilo kakvom profitabilnom profesionalnom kulturnom djelatnošću, niti projekti koji svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati sa više projekata, ali sredstva mogu biti dodjeljena samo za jedan projekt u okviru ovog granta na osnovu ostvarenog broja bodova.

 

 Odobravanje sredstava vršit će se za sufinansiranje projekata u oblasti kulture koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i doprinose implementaciji Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njenu implementaciju. Projekti sa kojima se aplicira mogu biti i dvogodišnji koji obuhvataju pored programskog sadržaja i infrastrukturne radove, s tim da se obrazloži njihova povezanost.

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se :

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini, te realizacija Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju jednog ili više prioriteta iz Akcionog plana za njenu implementaciju:

1)      povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,

2)      promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i putem medija,

3)      jačanje sektora kulturnih industrija,

4)      jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

5)      očuvanje kulturne i prirodne baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,

6)      jačanje kapaciteta kulturnih ustanova.

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama;

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta;

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca;

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi). Kriteriji za vrednovanje obuhvaćaju: tematske kriterije, finansijske i operativne kapacitete aplikanta, relevantnost projekta, efektivnost i izvodljivost aktivnosti, održivost aktivnosti i ciljeve, te budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti. Ukupna vrijednost administrativnih troškova projekta ne može prelaziti 20% od ukupnog traženog iznosa za projekt. U slučaju da se projektom predviđa nabavka opreme ona mora biti povezana sa realizacijom projektne/programske aktivnosti i sredstva za ove namjene ne mogu prelaziti 20% od ukupnog budžeta projekta. U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora.

 

Podnosilac projekta može aplicirati u skladu sa javnim konkursom za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, sa projektom minimalne vrijednosti od 10.000KM i maksimalne vrijednosti do 350.000KM.

 

Konkurs je otvoren 21 dana od dana objave, tj. od 16.7.2012. godine do 06.8.2012. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje. Ukoliko je podnosilac zahtjeva prethodnih godina dobio sredstva od Ministarstva, a nije dostavio finansijski izvještaj o namjenskom utrošku istih, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2012. godinu neće se uzimati u razmatranje.

 

Projekti se dostavljaju isključivo putem pošte Ministarstvu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Javni konkurs za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu, Ministarstvo civilnih poslova, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“. Projektna dokumentacija se sastoji od pisma interesa, aplikacije i prateće dokumentacije. Cjelokupna dokumentacija dostavlja se u jednom originalnom štampanom primjerku i jednom CD-u sa kopijama cjelokupne dokumentacije snimljene u programima Word i Excel za tabele. Pismo interesa treba da sadrži ciljevi i namjene za koje se traže sredstva, kao i obrazloženje u čemu se sastoji značaj i doprinos projekta za oblast kulture, i ne treba biti duže od jedne stranice. Uz pismo interesa se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a)

popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacionom obrascu, te prijedlog projekta potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom;

b)

finansijski plan projekta na obrascu za budžet, s izvorima prihoda i očekivanim rashodima (potpisan od   strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom);

c)

logička matrica projekta potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom;

d)

potpisana i ovjerena Izjava podnosioca u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana;

e)

kopija rješenja o registraciji i Statut podnosioca zahtjeva;

f)

kopije radne biografije za svo ključno osoblje (menadžere, konsultante, i sl.) koje je uključeno u realizaciju projekta/programa;

g)

kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacioni broj);

h)

kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcionog računa;

i)

ovjeren Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu od strane APIF-a;

j)

ukoliko je podnosilac zahtjeva član međunarodne ili evropske asocijacije, prilaže se kopija dopisa iste kojim se potvrđuje članstvo u njoj;

k)

popunjen dokument sa administrativnim podacima aplikanta.

 

 

Izjava podnosioca pod tačkom d), u kojoj se navodi iznos osiguranih sredstava za implementaciju projekta iz drugih izvora, ukoliko su ista osigurana, treba da sadrži taksativno navedene institucije i organizacije koje sufinansiraju projekt, aktivnost koja se sufinansira iz tih sredstava i iznos sredstava.

Aplikacioni obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi), gdje je objavljen i tekst javnog konkursa.

 

 

Sa subjektima kojima budu doznačena sredstva po ovom konkursu zaključit će se ugovor.

 U skladu sa članom 9. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj koji su objavljeni na web stranici Ministarstva civilnih poslova ( www.mcp.gov.ba, organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu na bazi koje se objavljuje ovaj konkurs može se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova BiH ( www.mcp.gov.ba , organizacione jedinice/sektor za nauku i kulturu/konkursi).

 

Odluka o kriterijima za „Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2012. godinu/Aplikacioni obrazac/ Evaluacioni

European Commission Call for Proposals for strengthening the role of civil society in human rights and democratic reform and implementation of EU guidelines on Death Penalty

The European Commission through the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) has issued a call for proposals with the objectives of strengthening the role of civil society in human rights and democratic reform, and supporting the actions on human rights and democracy issues in areas covered by EU Guidelines, including on the death penalty.

Since this is a restricted call for proposals, only concept notes outlining the proposed project have to be submitted by the eligible applicants. Detailed proposals will be requested from shortlisted applicants after successful review of their concept notes.

There are two lots to be covered under this call for proposals and their objective are us under:

For lot 1 – the strengthening of transnational (regional and global) actions on conflict management, mediation and dialogue and/or strengthening regional/global civil society and its interaction with regional/global human rights mechanisms.

The aim is to support civil society networks developing greater cohesion in working on human rights, political pluralism and democratic political participation and representation, while contributing to the peaceful conciliation of group interests and combating discrimination on any ground; by developing equal participation of men and women in social, economic and political life, thus becoming an effective force for positive change, through cooperation among local civil society organisations and stakeholders.

For lot 2 – support for the implementation of the EU Guidelines on the Death Penalty, which provide the general framework for EIDHR assistance in this area as well as the EU policy towards third countries.

EIDHR support will be given to activities focusing on promoting the restrictive use of, the establishment of a moratorium on, and the abolition of the death penalty.

Deadline for submitting the concept notes is August 1, 2011

For more information and details, please visit this link.

Source Link: http://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/european-commission-call-proposals-strengthening-role-civil-society-human-rights-democratic-reform-implementation-eu-guidelines-death-penalty/#ixzz1RH8pEWs9
Copyright©FUNDSFORNGOS.ORG. Do not remove this link.
Under Creative Commons License: Attribution

UN Women’s Call for Proposals for the UN Trust Fund – 19.01.2012.

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, UN Women has announced the availability of grant support to NGOs under the the United Nations Trust Fund to End Violence against Women.

This call for proposals also marks the UN Trust Fund’s 15th Anniversary. It was established by UN General Assembly resolution 50/166 in 1996 to support national and local efforts to end violence against women. The UN Trust Fund awards grants annually through an open and competitive process. The majority of its grantees are NGOs, with grants awarded also to governments and UN country teams.

Current call for proposals is open to NGOs, women’s and community-based organizations and coalitions and operational research institutions and UN Country Teams in partnership with governments and civil society organizations to apply and seek funding support.

The areas of action under this call are:

  • Closing the Gap on the Implementation of National and Local Laws, Policies and Action Plans that Address Violence against Women
  • Addressing Violence against Women in Conflict, Post‐conflict and Transitional Settings

The UN Trust Fund can allocate funding from US $300,000 to $1 million for large civil society organizations, governments and UN Country teams. For small organizations, including grassroots women’s organizations and networks, project funding for a minimum of $100,000 will be considered. Project durations can be from 2-3 years.

Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note. Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note.

The deadline for submission of the Concept Note is 19 January 2012, 11:59pm New York Time (EST). For more information, visit this link.

UN Women’s Call for Proposals for the UN Trust Fund – 19.01.2012.

On the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November, UN Women has announced the availability of grant support to NGOs under the the United Nations Trust Fund to End Violence against Women.

This call for proposals also marks the UN Trust Fund’s 15th Anniversary. It was established by UN General Assembly resolution 50/166 in 1996 to support national and local efforts to end violence against women. The UN Trust Fund awards grants annually through an open and competitive process. The majority of its grantees are NGOs, with grants awarded also to governments and UN country teams.

Current call for proposals is open to NGOs, women’s and community-based organizations and coalitions and operational research institutions and UN Country Teams in partnership with governments and civil society organizations to apply and seek funding support.

The areas of action under this call are:

  • Closing the Gap on the Implementation of National and Local Laws, Policies and Action Plans that Address Violence against Women
  • Addressing Violence against Women in Conflict, Post‐conflict and Transitional Settings

The UN Trust Fund can allocate funding from US $300,000 to $1 million for large civil society organizations, governments and UN Country teams. For small organizations, including grassroots women’s organizations and networks, project funding for a minimum of $100,000 will be considered. Project durations can be from 2-3 years.

Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note. Applicants are expected to submit proposals online in the form of a brief Concept Note.

The deadline for submission of the Concept Note is 19 January 2012, 11:59pm New York Time (EST). For more information, visit this link.

Proposals invited for the Next Funding Cycle by the National Endowment for Democracy Source – 20.01.2012

The National Endowment for Democracy (NED) is a private, nonprofit foundation dedicated to the growth and strengthening of democratic institutions around the world. Each year, NED makes more than 1,000 grants to support the projects of non-governmental groups abroad who are working for democratic goals in more than 90 countries.  Since its founding in 1983, the Endowment has remained on the leading edge of democratic struggles everywhere, while evolving into a multifaceted institution that is a hub of activity, resources and intellectual exchange for activists, practitioners and scholars of democracy the world over.

NED’s direct grants are aimed at providing financial support to hundreds of nongovernmental groups abroad working to ensure human rights, an independent media, the rule of law and to advance other democratic goals.

NED encourages applications for financial support from activist organizations in diverse situations, such as transitional countries where the goal is democratic consolidation, authoritarian countries where the goals are liberalization, and the protection of human rights.

In this context, NED is currently seeking grant proposals from eligible organizations to be considered during the next board meeting scheduled to be held on March 30, 2012.

Programs Eligible for Grants

NED is especially interested in proposals that originate with local democratic groups. It is also interested in nonpartisan programs seeking to strengthen democratic values. Note that the Endowment does not make grants to individuals.

Selection Procedure

NED Board of Directors meets every quarter for reviewing and evaluating the grant proposals. In addition to evaluating how a program fits within the Endowment’s overall priorities, the Board considers factors such as the urgency of a program, its relevance to specific needs and conditions in a particular country, and the democratic commitment and experience of the applicant.

Last date for submission of grant proposals for the next cycle is January 20, 2012

For more information, visit this link.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 13.02.2012.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga do 13.02.2012.

In fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH uz finansijsku podršku Kinderpostzegels, Netherlands (KPZ) otvara poziv za lokalne nevladine organizacije kojima su primarni korisnici djeca i mladi uzrasta do 21 godine.

In fondacija podržava inovativne projektne prijedloge koji uključuju vlastito učešće ili podršku lokalne zajednice i koji u svoje aktivnosti uključuju volontere. Jedna od komponenti projekta bi trebala biti i aktivnost zagovaranja za promjene u zajednici, kao i promocija aktivne participacije korisničke grupe.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da pošalju svoje prijedloge projekata, a projektnu dokumentaciju mogu preuzeti s naše web stranice. Popunjene prijave dostavite na našu adresu: In fondacija, P.P. 45, 78102 Banja Luka, najkasnije do ponedjeljka, 13.02.2012. do 12.00 sati.

Napomena: prijave slati samo običnom poštom, što isključuje brzu dostavu.

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNE PRODUKCIJE ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
Broj: 07.030/052-5236/11
Dana: 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata pozorišne produkcije, različitog pozorišnog žanra i to:
a) komedija, drama, monodrama, mjuzikl,
b) novi pozorišni žanr (moderne i eksperimentalne forme),
namijenjen djeci i mladima i
v) dječija pozorišna produkcija.

II
Na Javni konkurs, iz tačke I, mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja, čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture, koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status „udruženje od javnog
interesa“.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata iz tačke I treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti kojima konkurišu doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da promovišu dramsku klasiku i savremene umjetničke forme i izraze,
v) da imaju edukativni sadržaj,
d) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo u zemlji i
inostranstvu,
đ) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
e) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
ž) da su ekonomični i,
z) da učestvuju na međunarodnim tradicionalnim pozorišnim festivalima.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da čuva i njeguje domaće dramsko stvaralaštvo iz ranijih istorijskih razdoblja,
b) da podstiče domaće dramske pisce i vlastitu pozorišnu produkciju.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu projekta (za pozorišnu produkciju),
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat,
5) indikatore uspjeha,
6) vrijeme i
7) mjesto realizacije,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od strane nadležnog organa i
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.

X
Prijava (namijenjena za projekte pozorišne produkcije) i izjava o autorskom djelu biće dostupni na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com.
Prijave na Javni konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne produkcije za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o autorskom djelu, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine, koji nisu u roku dostavili narativni i finansijski izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na raspisani Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl. pravnik

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA POZORIŠNIH MANIFESTACIJA (FESTIVALA) ZA 2012. GODINU – Ministarstvo prosvjete i kulture RS Banja Luka 04.01.2012.

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Broj: 07.030/052-5209/11
Dana, 22.12.2011. godine

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 07/10), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisuje

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu

I
Raspisuje se Javni konkurs za sufinansiranje projekata, organizacije pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

II
Na Javni konkurs iz tačke I mogu se prijaviti pravna i fizička lica koja su registrovana isključivo za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj.

III
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs za izbor projekata iz tačke I imaju:
a) ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
b) strukovna kulturna i umjetnička udruženja čija je osnovna djelatnost
pozorišno stvaralaštvo i
v) udruženja registrovana za oblast kulture koja su od Ministarstva uprave i
lokalne samouprave Republike Srpske stekla status udruženja od javnog
interesa.

IV
Podnosioci prijava za sufinansiranje projekata, iz tačke I ovog konkursa, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da posjeduju organizacioni kapacitet,
b) da projekti, kojima konkurišu, doprinose razvoju regionalne i
međuregionalne kulturne saradnje i
v) da su za projekte kojima konkurišu finansijski odgovorni.

V
Prijavljeni projekti treba da ispunjavaju i sljedeće opšte kriterijume:
a) da su kvalitetni,
b) da predstavljaju i afirmišu domaće umjetničko stvaralaštvo,
v) da imaju edukativni karakter,
g) da posjeduju dokaz o dijelu obezbijeđenih sredstava,
d) da doprinose razvoju regionalne i međuregionalne kulturne saradnje,
đ) da promovišu savremene umjetničke forme i izraze i
e) da su ekonomični.

VI
Posebni kriterijumi:
a) da svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet
i doprinose kulturnoj afirmaciji lokalne zajednice, Republike, regije,
b) da predstavljaju kvalitetnu i novu kulturnu inicijativu za manju sredinu.

VII
Komisija za izbor projekata će na osnovu opštih i posebnih kriterijuma pojedinačno procijeniti i stručno vrednovati prijavljene projekte.

VIII
Uz pisani zahtjev, podnosilac prijave dostavlja:
a) popunjenu prijavu,
b) detaljno predstavljeni projekat koji obavezno mora da sadrži:
1) svrhu,
2) cilj,
3) ciljnu grupu,
4) rezultat i
5) indikatore uspjeha,
v) statut i kopiju rješenja o registraciji izdatog od nadležnog organa,
g) detaljan finansijski plan troškova projekta, sa naznačenim sredstvima koja će se obezbijediti, kao i onim koja su obezbijeđena iz vlastitih i drugih izvora te sredstava koja se potražuju od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

IX
Javni konkurs ostaje otvoren do 20. februara 2012. godine.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na portalu Vlade Republike Srpske www.vladars.net, www.ekulturars.com .

X
Prijava (namijenjena za pozorišne manifestacije/festivale), biće dostupna na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net i www.ekulturars.com
Prijave na Konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na Centralnu pisarnicu Vlade Republike Srpske ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata pozorišnih manifestacija/festivala za 2012. godinu.

XI
Pored zahtjeva, obavezno priložiti popunjenu, potpisanu i ovjerenu aplikacionu prijavu i sve što se u njoj traži, kao sastavni dio projekta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podneseni projekti i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

XII
Korisnici budžetskih sredstava iz 2011. godine koji nisu u roku dostavili narativni i izvještaj o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava ili čiji izvještaj zbog nepravilnosti i nenamjenskog trošenja budžetskih sredstava nije usvojen od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ne mogu aplicirati na navedeni konkurs za sufinansiranje navedenih projekata iz Budžeta Republike za 2012. godinu.

XIII
Sa učesnicima Javnog konkursa koji ostvare pravo na sufinansiranje projekta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske potpisaće ugovor kojim će se urediti prava i obaveze dviju strana u vezi sa sufinansiranjem projekta.

M I N I S T A R
Anton Kasipović, dipl.pravnik

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI 09.01.2012.  Na osnovu člana 17. Zakona o igrama na sreću («Službene novine Federacije BiH», broj: 01/02 i 40/10) i člana 6. stav 2. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 13/11, 21/11 i 41/11), federalni ministar kulture i sporta objavljuje JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH PROMETOM LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2011. GODINI Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, Federalno ministarstvo kulture i sporta raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa iz sljedećih oblasti: 1. promoviranje kulture: 1.1. podrška projekata sa ciljem afirmacije kulturno historijskog naslijeđa i kulture; 1.2. podrška razvijanju međugradske, međukantonalne i međuregionalne saradnje u programima i projektima kulture; 1.3. podrška projektima za ukupni razvoj kulturnog života lokalne zajednice i društva; 1.4. podrška mladim talentima u oblasti kulture. 2. amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu: 2.1. nagrađivanje pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu; 2.2. podrška programima i projektima sportskih klubova koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad pojedinaca koji su ostvarili istaknute sportske rezultate; 2.3. podrška programima i projektima koji za cilj imaju obezbjeđenje boljih uvjeta za rad sportskih klubova koji afirmišu razvoj amaterskog sporta; 2.4. podrška programima priprema mladih talentovanih sportista iz Federacije BiH. I Pravo učestvovanja Pravo učestvovanja po ovom javnom konkursu imaju udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica u oblasti kulture i amaterskog sporta, koji ispunjavaju opće i posebne uvjete. II Opći kriteriji Sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predlažu udruženja građana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljedećih općih kriterija: – doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.); – povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruženja ili humanitarne organizacije; – precizno definirane ciljne grupe i broja korisnika; – detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa; – transparentnosti i mogućnosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa; – preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i – iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno učešća u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). II Posebni kriteriji Federalno ministarstvo kulture i sporta je, u skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo sljedeće posebne kriterije koji će biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata: 1. Promoviranje kulture – kvalitet ponuđenog projekta; – afirmacija BiH kulture i doprinos očuvanju BiH tradicije; – jasno definisani ciljevi i metode provođenja projektnih aktivnosti; – interes kulturne javnosti i značaj projekta za kulturu. 2. Amaterski sport u cilju povećanja sredstava fonda nagrađivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu – kvalitet ponuđenog projekta; – ostvareni rezultati u amaterskom sportu (pojedinačni i klupski) koji afirmišu Federaciju BiH i BiH; – jasno definisani ciljevi i metode u unapređenju rada sportiste; – doprinos postizanju rezultata u amaterskom sportu. III Dokumentacija potrebna za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava Zahtjev za dodjelu sredstava mora da sadrži sljedeće podatke: 1. naziv udruženja ili organizacije sa osnovnim podacima; 2. imena lica odgovornih za realizaciju programa/projekata; 3. broj žiro-računa; 4. realizovani programi/projekti; 5. naziv programa/projekta; 6. oblast na koju se program/projekat odnosi; 7. opis programa/projekta sa ciljevima; 8. indikatori učinka; 9. iznos sredstava koji se traži; 10. struktura sredstava finansiranja programa/projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz budžeta Federacije BiH, sredstva iz budžeta općina i dr.); 11. ovlašteno -odgovorno lice za realizaciju programa/projekta i 12. rok realizacije programa/projekta. Uz zahtjev, podnosilac je dužan priložiti i : – dokaz o registraciji; – posljednji godišnji obračun o poslovanju; – dokaz o realizovanim programima/projektima; – uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj; – kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa; – detaljan opis projekta/programa za koji se traži sufinansiranje; – drugi dokazi predviđeni Konkursom. Udruženja mogu kandidirati najviše 1 projekat iz svake oblasti, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 KM. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, ne mogu ponovo aplicirati sa istim projektom Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Zahtjev sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka (jedan u originalu i jednu kopiju) treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Obala Maka Dizdara br.2, 71 000 Sarajevo, s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs – Lutrija BiH“. Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 13.01.2012. godine. Korisnici, kojima po osnovu odobrenog projekta budu dodijeljena sredstva, dužni su u roku od petnaest dana od dana realizacije projekta, a najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Federalnom ministarstvu kulture i sporta izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. M I N I S T A R Salmir Kaplan Sarajevo, 27.12.2011.godine Broj:01-14-1-5233/11 Prijavni obrazac možete preuezeti na slijedećem linku: http://www.fmksa.com/download/Lutrija2011Obrazac.pdf