INFO

U rubrici INFO mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima. Dole ispod možete odabrati pretraživanje slijedećih vrsta dokumenata:
•    Zakoni
•    Izvještaji
•    Priručnici
•    Politike i strategije
•    Drugi dokumenti vezani za pitanja mladih

Zakoni

U rubrici zakoni mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima.

Info: Izmenjena i dopunjena Evropska povelja o participaciji mladih u lokalnom i regionalnom životu usvojena od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (Vijeće Europe/OSCE 2003.)
Info: Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske (Narodna Skupština Republike Srpske 2004.)
Info: Zakon o volontiranju Republike Srpske (Narodna Skupština Republike Srpske 2008.)
Info: Zakon o izmjenama i dopunama zakona o omladinskom organizovanju RS (Narodna Skupština Republike Srpske, novembar 2008.)
Info: Zakon o uniji studenata Republike Srpske (Narodna Skupština Republike Srpske 2009.)
Info: Zakon o studentskom standardu Republike Srpske (Narodna Skupština Republike Srpske 2008.)
Izvještaji

U rubrici izvještaji mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima.

Info: Mladi i mediji (OLOF PALME CENTAR/Helsinški parlament građana Banja Luka/Helsinški parlament građana Tuzla/OIA/Svjetionik 2005.)
Info: Socijalna uključenost u Bosni i Hercegovini (SDC/IBHI BIH 2006.)
Info: Mladi u Bosni i Hercegovini 2003; Da li si dio problema ili si dio rješenja? (UNDP 2003.)
Info: Unaprijediti poduzetničko okruženje u BiH (Global Entrepreneurship – GEM BiH 2008.)
Info: National report of Bologna process by BOLOGNA FOLLOW UP GROUP
Priručnici

U rubrici priručnici mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima.

LINK Lokalna politika prema mladima.

LINK Standardi za programe edukacije vršnjaka.

Info: Hej! Šta čekaš? Priručnik za rad u vijeću/savjetu učenika (SHL 2003.)
Info: Uključi se i ti! Priručnik za rad vijeća/savjeta učenika srednjih škola (OSCE/SHL/Civitas/OKC 2006.)
Info: Omladinski aktivizam/aktivizam mladih – Edukativni paket za nastavnike (OIA 2008.)
Info: Youth in Action Programme Guide (European Commission, Valid as of January 2009.)
Politike i strategije

U rubrici politike i strategije mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima.

Info: Politika zdravlja mladih Republike Srpske za period od 2008. do 2012 (CIDA/BYHP 2008.)
Info: Omladinska politika grada Banja Luka za period od 2007. – 2011. godine
Info: Omladinska politika Republike Srpske za period 2006. – 2010. godine
Info: Omladinska politika Opštine Doboj za period 2009. – 2013. (SDC/MDP/CORNO 2008.)
Info: Strategija mladi i zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine (CIDA/WUSC 2008.)
Info: Strategija za mlade Općine Novi Grad Sarajevo za period do 2012. godine (2008.)
Info: European Commission White Paper – a new impetus for European Youth (2001.)
Info: Youth Forum European Youth Policy adopted by the Executive Committee (1988.)
Info: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, septembar/rujan 2004. godine
Info: Usvojeno od strane Vijeća/Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, 11.04.2007. godine
Info: Usvojeno od strane Vijeća/Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, 03.06.2007. godine
Info: Dokument usvojen od strane Vijeća/savjeta ministara BiH u februaru 2008. Službeni list 13/08
Info: Omladinska politika Republike Srpske, od 2010. do 2015. godine (usvojena od strane Vlade Republike Srpske)
Drugi dokumenti vezani za pitanja mladih

U rubrici drugi dokumenti vezani za pitanja mladih  mogu se pronaći različiti dokumenti koji pomažu u radu sa mladima i u oblasti razvoja politika prema njima.

Info: Revisiting youth political participation – Challenges for research and democratic practice in Europe (Council of Europe 2005.)
Info: Socijalna uključenost u BiH – Omladinski centri (SDC/IBHI BIH 2006.)

Advertisements