Zakoni

Zakoni BiH


ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BIH

KRIVIČNI ZAKON BIH

OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BIH

ZAKON BIH O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BIH

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O CENTRALNOJ BANCI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O DRŽAVNOJ GRANIČNOJ SLUŽBI BIH

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH PARTIJA

ZAKON O FLAŠIRANIM PITKIM VODAMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU PRED SUDOM BIH

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O KRETANJU I BORAVKU STRANACA I AZILU

ZAKON O MINISTARKIM IMENOVANJIMA, IMENOVANJIMA VIJEĆA MINISTARA I DRUGIM IMENOVANJIMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNOJ AGENCIJI BIH

ZAKON O POLITICI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

ZAKON O POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA

ZAKON O POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE INDIREKTNIH POREZA

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BIH

ZAKON O RADU

ZAKON O REVIZIJI INSTITUCIJA BIH

ZAKON O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BIH

ZAKON O SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA

ZAKON O SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O TREZORU INSTITUCIJA BIH

ZAKON O TUŽILAŠTVU BIH

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O VANJSKOM DUGU BIH

ZAKON O VANJSKOTRGOVINSKOJ POLITICI BIH

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O ZADUŽIVANJU, DUGU I GARANCIJAMA BIH

ZAKON O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA

Zakoni RS

ZAKON O INSPEKCIJAMA

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I PENZIJI

ZAKON O REVIZIJI JAVNOG SEKTORA RS

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ

ZAKON O BANKAMA RS

ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

ZAKON O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U PREDUZEĆIMA

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI

ZAKON O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

ZAKON O SUDOVIMA RS

ZAKON O OMLADINSKOM ORGANIZOVANJU

ZAKON O STATUSU FUNKCIONERA JEDINICA LOKALNE UPRAVE

ZAKON O DONACIJAMA U JAVNOM SEKTORU

ZAKON O TRGOVINI

ZAKON O ZANATSKO-PREDUZETNICKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

ZAKON O TURIZMU

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

ZAKON O TUŽILASTVIMA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

ZAKON O RADU

ZAKON O PLAĆAMA UPOSLENIKA U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O POLJOPRIVREDI

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA RS

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA

ZAKON O MINISTARSTVIMA

ZAKON O CIVILNOJ ZASTITI

ZAKON O STOČARSTVU

ZAKON O UZURPACIJI

ZAKON O PODSTICANJU RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU

ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI

ZAKON O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA

ZAKON O SPORTU

Federacija BiH

CARINSKI ZAKON

ZAKON O BANKAMA

ZAKON O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOM OSIGURANJU

ZAKON O DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA I O INVESTICIONIM FONDOVIMA

ZAKON O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA

ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

ZAKON O FEDERALNOM TUŽILAŠTVU

ZAKON O FINANSIJSKOJ-FINANCIJSKOJ POLICIJi

ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBIH

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FBIH

ZAKON O MINISTARSKIM I VLADINIM IMENOVANJIMA FBIH

ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FBIH

ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE FBIH

ZAKON O MJENICI

ZAKON O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBIH

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA

ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

ZAKON O PLATNIM TRANSAKCIJAMA

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBIH

ZAKON O POREZU NA PLAĆU

ZAKON O POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

ZAKON O POSEBNOM POREZU NA PIVO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s